Tuesday, June 14, 2016

Домэйны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх үүрэг, тавигдах шаардлагын талаар зөвлөмж боловсруулах ОНАЖ хэсэгт ажилласан тэмдэглэл

Домэйны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх үүрэг, тавигдах шаардлагын талаар зөвлөмж боловсруулах ОНАЖ хэсэгт ажилласан тэмдэглэлээс:

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-cctld-drd-06aug13-en.pdf
No comments:

Post a Comment